LA6NCA RADIO PAGE

TEKNOLOGIPROSJEKT TORSTRAND SKOLE LARVIK


Her er en plan over teknologiprosjektet.

Av Helge Fykse og Egil Fykse 5b.

Skrevet 2000,03,13, av H. Fykse,
Ingesgate 2
3257 Larvik

Formål:
Elevene skal inspireres til å få større interesse for teknologi og teknikk.

Hvordan:
Vi har laget en del tekniske oppgaver med tillhørende utstyr.
Elevene skal så løse oppgavene hved hjelp av dette utstyret.


Prisen på utstyret som benyttes i dette prosjektet er minimal eller helt gratis.
Mesteparten er bygget opp av kassert utstyr.
Det er ofte helt unødvendig med dyrt utstyr for å lære om teknologi.

Det er viktig at elevene får utføre eksperimenter og får arbeidet med teknisk
utstyr selv. Mye av fysikkundervisningen har vært helt teoretisk og kjedelig.
Dette er en av årsakene til at mange ikke liker dette faget og at det således nesten
har forsvunnet fra skolen.
Dette prosjektet er et forsøk på med enkle midler å få elevene litt mer interessert i
teknologi.
Teknologi får mindre og mindre plass i skolen og samfunsdebatten samtidig som
alt som omgir oss blir mer og mer teknologisk. Det gjør at befolkningen blir passive
forbrukere som kun forbruker teknologiske varer som blir produsert av andre. Varer
som vi ikke klarer å vedlikeholde, og som kastes når det oppstår en feil.


Det vi skal bidra med er 4 delt opp "avdelinger".

De 4 avdelingene er: TELEFON, RADIO, ELEKTRISITET og ELEKTRONIKK.


TELEFON

Denne delen av prosjektet skal lære elevene litt om teknologien som
som er grunnlaget for telefoni og kommunikasjon.
Denne avdelingen deles i tre deler. En del for de minste barna, en del for de
største barna og en del for morse.
Slike telefoner som benyttes i dette prosjektet kan ofte fåes helt gratis rundt omkring.
Telefonene i dette prosjektet kommer fra fylkesmannens
kommandosentral i Telemark, der de har fått mer moderne utstyr.

De minste:
3 sveivetelefoner kobles opp med bananplugger.
Ledninger med bananplugger forbinder de ulike telefonene.
Oppgaven til elevene er å koble banankablene riktig
og så ringe til hverandre. Elevene kan også lage en
telefonkonferanse.

De største:
En del sveivetelefoner fra 30, 40 og 50 tallet kobles til en 10 linjers telefonveksler.
Oppgaven kan være å tilkoble mikrofonbatteriet i telefonen,
og så tilkoble linjen til veksleren. Elevene skal så ringe via veksleren.
Elevene kan legge ut en lang feltlinje til en av naboskolene
eller et sted i nærheten. De skal så opprette samband derfra.

Morse:
Morsenøkkel med lyd og lys. Denne kan benyttes både av de største
og de minste barna.
Oppgaven kan være å sende en kort melding som de andre barna
i gruppen skal motta.

Telefon oppgaver

RADIO

Denne avdelingen skal gi elevene en forståelse av hvordan radio fungerer
fra lydkilden til radiomottakeren.
Denne avdelingen deles i to deler, en for FM radio og en for AM radio.

Radio oppgaver

ELEKTRISITET

Denne avdelingen skal omhandle elektriske kretser, batterier, lamper, motorer mm.

Elevene utfører eksperimenter for å få en forståelse av strømkretser. Teste ut om forskjellige
materialer leder strøm. Teste ut elektrisk strøm som utfører mekanisk arbeid og lager varme.

Elektrisitets oppgaver

ELEKTRONIKK

Her stilles ut forsterkere, lydkilder, mikrofoner, høyttalere mm.

Elevene kobler opp ulik lydelektronikk og blir kjent med hvordan elektronikk og høyttalere
lager lydbølger i luft.

Elektronikk oppgaver

UTSTYRET VI LAGETUtstyret vi laget


RESULTATET AV TEKNOLOGI PROSJEKTET

Prosjektet ble utført i uke 13og 14 år 2000.
Elevene på skolen hadde valget mellom 4 hovedprosjekter. Dette var: Drama, Kunst, AV og MekTek.
Det prosjektet som beskrives her er MekTek. Av skolens elever var det 60 stk. som valgte den.
MekTek var delt inn i 9 undergrupper. Hver morgen måtte elevene velge hvilken undergruppe
de ville være med på. Undergruppene var: Bil, Strikkmotorbåt, Bokstelefon, Morsenøkkel,
Radio, Telefon, Elektronikk1, Elektronikk2 og Malerverksted. De undergrupper som vi
har bidratt med er: Radio, Telefon og Elektronikk1/2.


Gutten på bildet er Egil Fykse som var veileder på prosjektet. Til høyre står Marie Fykse.
På prosjektet var det 60 elever. Hver elev hadde 2 navneskilt. Det ene hadde man på seg.
Dette viste at man tillhørte MekTek gruppen. Det andre ble brukt på tavlen på bildet over.
Hver morgen valgte barna hvilken gruppe de ville være med på den dagen. De satte så
skiltet med navnet sitt på den aktuelle gruppen. Hver gruppe hadde plass til kun 10 elever.
Hvis den gruppen de ønsket å være med på hadde 10 lapper, måtte man velge en annen,
for så å velge på ny gruppe neste dag.

 

3 elever fra elektrolinjen på yrkesskolen var veiledere på elektrisitetsgruppen.
Disse hjalp elevene med å løse oppgavene.

Her kobler 2 elever opp en alarm.

Noen få jenter var med på MekTek også.
Fra 1 til 4 klasse var det ganske mange jenter som valgte MekTek.
Fra 5 til 7 klasse var jenteandelen veldig liten.

 

"Jeg hører ikke noe..."

Dette bildet viser telefonsentralen fra telefon rommet. Her ble samtalene til og fra abonnentene satt opp.

Her er noen av abonnentene.Lange linjer ble lagt ut rundt omkring i skolen.


Prosjektet ble stort sett gjennomført slik som det var planlagt, og som det er beskrevet i første del av denne siden.
Telefon og radio ble gjennomført uten store problemer.
På radio ble det laget interjuver med ulike lærere og med rektor.
Dette ble sendt på radio internt på skolen.
På elektriske kretser var det kun 3 yrkeskoleelever til å passe på 20 elever.
Det viste seg at det var viktig med en voksen til å passe på at elevene var rolige
og at de utførte oppgavene.
Yrkeskoleelevene gjorde en meget god jobb med å lede elevene gjennom oppgavene.
De arbeidet da med en eller to elever hver.


OPPGAVER I TELEFON

OPPGAVE 1. for småklassene.

Du trenger:
3 sveivetelefoner, kabler til å koble mellom telefonene.

Gjør slik:
Lærerne forklarer hvordan telefonene skal kobles sammen. Linje A og B. Strømkrets.
Elevene skal så koble sammen telefonene selv. Teste ut.
Elevene skal så legge opp en ledning til naborommet, Teste ut.
Elevene skal så koble opp en telefonkonferanse med 3 telefoner. Teste ut.


TELEFON OPPGAVE 2. - SVEIVETELEFON

Du trenger:
2 sveivetelefoner, 2 mikrofonbatterier, 2 ledninger.

Gjør slik:
Lærerne forklarer virkemåten til telefonen. Forklare mikrofonbatteriets funksjon
Sammen med kullmikrofonen.
Læreren skal forklare telefonlinjens virkemåte som en strømkrets.
Elevene skal så koble mikrofonbatteriene til telefonene.
(Blås i mikrofonen. Når mikrofonbatteriet tilkobles vil
blåsingen høres i høretelefonen.)

Tilkoble ledningene mellom telefonene.

Ring og teste forbindelsen.

 


TELEFON OPPGAVE 3. - TELEFONSENTRAL

Du trenger:
Telefonveksler (telefonsentral), 5 - 10 sveivetellefoner, telefonkabel til alle telefonene,
ringeklokke, batteri til ringeklokke.

Gjør slik:
Koble en telefon til kontaktene xx på veksleren.
Koble ringeklokken til kontaktene xx på veksleren.
Koble ringeklokkebatteriet til kontaktene xx på veksleren.
Koble to telefoner til veksleren.
Elevene skal lære vekslerens funksjon og bruk.
Plasser ut de andre telefonene der du ønsker å ha dem.
Koble telefonene til linjeinngangene på veksleren.
Elevene i gruppen bytter på å betjene veksleren.
De andre elevene ringer til hverandre.

 


TELEFON OPPGAVE 4. - LANG LINJE

Du trenger:
Lang kabel på trommel,
Sveivetelefon med batteri for tilkobling til telefonlinjen.
Telefonveksleren fra oppgave 3.

Gjør slik:
Tilkoble enden av kabeltrommelen til veksleren. (en telefon kan benyttes isteden)
Bind fast kablen i et bord eller lignende, slik at ikke enden kan løsne fra
veksleren hvis noen river i kablen.
Legg ut kabel til et ønsket sted noen hundre meter unna. Dette kan være
en nabobygning, veikryss osv.
Når elevene er kommet frem tilkobler de en telefon og ringer inn til
veksleren. Elevene skal så rapportere hva de ser i området.
Når dette er gjort samler elevene inn kablen på trommelen igjen.
Pass på så kabelen ikke blir liggende slik at folk kan gå på eller snuble i kabelen.
Den må heller ikke ligge slik at biler kan kjøre på den og dra den med seg.


 


TELEFON OPPGAVE 5. - MORSE

Du trenger:
Morsenøkkel, ledninger, batteri, lampe, piper.

Gjør slik:
Koble opp som vist på tegningen med lampe.
La lampen være på et annet bord en morsenøkkelen,
slik at de som skal motta meldingen ikke ser den som morser.
Lag en liten melding på noen få ord.
En elev sender, mens de andre i gruppen mottar og skriver ned meldingen.
Gjenta forsøket med piper isteden for lampe.
Bytt på hvem som sender.
Pass på så det blir tydelig forskjell på prikker og streker.
Pass også på at det er lang avstand mellom ordene.

 


OPPGAVER I RADIO

RADIO OPPGAVE 1. - LAGE PROGRAMMET

Du trenger:
Mikrofon, mikrofonkabel, mikser, kabler til mikseren, CD spiller, kassettspiller, tom kassett,

Gjør slik:
Lag et kort program som lagres på en kassett. Dette programmet skal senere sendes på radio.
Koble opp mikseren slik at utgangen fra mikseren tilkobles linjeinngangen til kasettspilleren.
På inngangen til mikseren tilkobles en mikrofon og en CD spiller.
Lag en liten radioreportasje med noe musikk innimellom.
Pass på at VU meterne på kasettspilleren har riktig nivå under innspillingen.

 


RADIO OPPGAVE 2. - SENDE PROGRAMMET PÅ FM SENDEREN

Du trenger:
Signalgenerator FM, antenne, Kassettspiller, kassett m. program, kabler, FM radio mottaker

Gjør slik:
Læreren skal bestemme hvilken frekvens som skal benyttes (velg en ledig frekvens)
(signalgeneratoren har bare noen mV utgangsignal, slik at det er ingen fare for at
signalet skal forstyrere noen utenfor rommet).
FM båndet ligger i område fra 88 MHz til 108 MHz.

Frekvens:.....................................MHz

Tilkoble linjeutgangen på kassettspilleren til lydinngangen på signalgeneratoren.
Tilkoble utgangen på signalgeneratoren til antennen.
Still inn signalgeneratoren på riktig frekvens.
Still inn signalgenneratoren for FM modulasjon.
Still inn radiomottakeren på samme frekvens som du sender på.
Du må antagelig lete litt med innstillingsknappen for å finne frekvensen din.
Sett inn en kassett med et program du skal sende.
Trykk på play knappen på kasettspilleren.
Nå skal du kunne høre programmet ditt i radioen.

 


RADIO OPPGAVE 3. - SENDE PROGRAMMET PÅ AM SENDEREN

Du trenger:
Signalgenerator AM, antenne, Kassettspiller, kassett m. program, kabler, AM radio mottaker

Gjør slik:
Læreren skal bestemme hvilken frekvens som skal benyttes (velg en ledig frekvens)
(signalgeneratoren har bare noen mV utgangsignal, slik at det er ingen fare for at
signalet skal forstyrere noen utenfor rommet).
AM sendingnene ligger i området fra 100 kHz til 25 MHz.


Frekvens:.....................................MHz

Tilkoble linjeutgangen på kassettspilleren til lydinngangen på signalgeneratoren.
Tilkoble utgangen på signalgeneratoren til antennen.
Still inn signalgeneratoren på riktig frekvens.
Still inn signalgeneratoren for AM modulasjon.
Still inn radiomottakeren på samme frekvens som du sender på.
Du må antagelig lete litt med innstillingsknappen for å finne frekvensen din.
Sett inn en kassett med et program du skal sende.
Trykk på play knappen på kassettspilleren.
Nå skal du kunne høre programmet ditt i AM radioen.

 


OPPGAVER I ELEKTRISKE KRETSER

Hensikten med denne avdelingen er å lære elevene om elektriske kretsløp.

Alle de gjenstandene som er med i dette prosjektet er laget av kasserte ting, eller
koster noen få kroner.
Dette er noe elevene kan lage selv hjemme.
Lærere og foreldre kan også lett lage slikt utstyr for fysikkundervisningen.

OPPGAVE 1. KOBLE OPP EN ENKEL STRØMKRETS.


For å få en lyspære til å lyse trenger man en strømkilde. Et batteri er en strømkilde.
Batteriet har to kontakter. En er merket +, og en er merket -.

Strømmen går fra den kontakten på batteriet som er merket + gjennom ledningen til lyspæren.
Så fortsetter strømmen gjennom glødetråden på lyspæren.
Strømmen fortsetter så i den andre ledningen tilbake til - kontakten på batteriet.

For å få en lyspære til å lyse går altså strømmen altid tilbake der den kom fra.

Du trenger: Batteri 6 Volt , Lyspære, 2 ledninger.


Gjør slik: På tegningen under er ledningene vist som streker.
Rundingen med strek er batteriet.
Rundingen med kryss er lyspæren

1. Koble en ledning fra batteriets pluss kontakt til lyspæren.

2. Koble en ledning fra batteriets minus kontakt til lyspæren.Resultat: Har du gjort alt riktig vil lyspæren lyse.


OPPGAVE 2. KOBLE OPP EN STRØMKRETS MED BRYTER.

Strømmen går fra den kontakten på batteriet som er merket + gjennom ledningen til lyspæren.
Så fortsetter strømmen gjennom glødetråden på lyspæren.
Strømmen fortsetter så i den andre ledningen tilbake til - kontakten på batteriet.
Når vi kobler inn en bryter på den ene ledningen kan vi få strømmen til å stoppe.

Du trenger:
Batteri 6 Volt , Lyspære, 3 ledninger og bryter.

Gjør slik:
1. Koble en ledning fra batteriets pluss kontakt til bryteren.

2. Koble en ledning fra den andre kontakten på bryteren til lyspæren.

3. Koble en ledning fra den andre kontakten på lyspæren til minuskontakten på batteriet.

Resultat: Har du gjort alt riktig vil du kunne skru på og av lyset med bryteren.


OPPGAVE 3. KOBLE OPP EN STRØMKRETS MED RINGEKLOKKE OG TRYKKNAPP.

Denne oppgaven skal vise hvordan et ringeklokkeanlegg som man har hjemme virker.

Du trenger:
4.5 Volt eller 6 Volt batteri, ringeklokke, trykknapp, ledninger.

Gjør slik:
Koble opp som vist på tegningen under.
Når man trykker på knappen vil ringeklokken ringe.
Strømmen går i en strømkrets fra batteriets + pol, gjennom bryteren, så gjennom
ringeklokken og så tilbake til batteriets - pol.Ta så en lang ledning med to ledere og strekk denne ut døren.
Tilkoble trykknappen til ledningen og legg trykknappen på en stol på utsiden av døren.
Tilkoble den andre enden av ledningen der trykknappen var i strømkretsen.
Vi har således laget et ringanlegg.
Teste ut.

OPPGAVE 4. KOBLE OPP EN STRØMKRETS MED MOTOR.

Denne oppgaven skal vise hvordan man kan koble opp en motor og få denne til å gå.
Vi kan også få motoren til å endre retning.Du trenger:
Batteri 6 Volt, bryter, kabler og motor

Gjør slik:
Koble en ledning fra batteriets + pol til bryteren.
Koble en ledning fra bryteren til motorens A kontakt.
Koble en ledning fra B kontakten på motoren til - kontakten på batteriet.
Slå på bryteren. Legg merke til hvilken retning motoren går.
Bytt om ledningene som går til motoren. Hvilken vei går motoren nå?
For å bytte retningen på motoren på en enklere måte kan du koble inn en strømretningsbryter.

OPPGAVE 4. KOBLE OPP EN STRØMKRETS MED MOTOR.

Denne oppgaven skal vise hvordan man kan koble opp en motor og få denne til å gå.
Vi kan også få motoren til å endre retning.

Du trenger:
Batteri 6 Volt, bryter, kabler og motor

Gjør slik:
Koble en ledning fra batteriets + pol til bryteren.
Koble en ledning fra bryteren til motorens A kontakt.
Koble en ledning fra B kontakten på motoren til - kontakten på batteriet.
Slå på bryteren. Legg merke til hvilken retning motoren går.
Bytt om ledningene som går til motoren. Hvilken vei går motoren nå?
For å bytte retningen på motoren på en enklere måte kan du koble inn en strømretningsbryter.

OPPGAVE 5. TESTE UT HVILKE MATERIALER SOM LEDER STRØM.

Denne oppgaven skal vise hvilke materialer som leder strøm, og hvilke som ikke leder strøm.

Du trenger:
Batteri, lyspære, kabel, 2 målepinner.

Gjør slik:
Koble opp som vist på tegningen. Hved hjelp av målepinnene A og B kan man så teste ut om
et stoff leder strøm. Hvis det leder strøm vil lampen lyse.
Elevene får en liste over de ulike materialer som skal testes.
Elevene krysser av for hva som leder og hva som ikke leder.
Isteden for lampe kan en LED benyttes. Pass da på at den er koblet riktig vei.OPPGAVE 6. LYSDIODE (LED)

Denne oppgaven skal vise hvordan vi får en lysdiode til å lyse.
Lysdioder fåes i mange farver og fasonger.

Koble opp som vist på figuren.


Lysdiodene lyser når strømmen går den riktige veien. Prøver vi å snu strømretningen
vil dioden ikke lede, og lysdioden vil ikke lyse.

Teste ut dette ved å snu tilkoblingene til batteriet.
Prøv lysdioder med ulike farver.

OPPGAVE 7. TESTE UT HVA SOM SKJER MED EN LYSPÆRE OG MOTOR VED ULIK SPENNING.

Du trenger:
2 stk. 4.5 Volt batterier, 6 Volt batteri, 12 Volt strømforskyning, 12 Volt lampe, 12 Volt motor, 3 kabler.Gjør slik:
Koble opp et 4.5 Volt batteri til lyspæren. Legg merke til hvor sterkt pæren lyser.
Koble opp et 6 Volt batteri til lyspæren. Legg merke til hvor sterkt pæren lyser.
Koble opp en 12Volt strømforsyning til lyspæren. Legg merke til hvor sterkt pæren lyser.

Koble opp et 4.5 Volt batteri til motoren. Legg merke til hvor fort motoren går, og hvor sterk den er.
Koble opp et 6 Volt batteri til motoren. Legg merke til hvor fort motoren går, og hvor sterk den er.
Koble opp en 12Volt strømforsyning til motoren. Legg merke til hvor fort motoren går, og hvor sterk den er nå.

Ved å seriekoble 2 batterier får vi høyere spenning.
Ta 2 stk. 4.5 Volt batterier. Vi får da 4.5 Volt + 4.5 Volt = 9 Volt.
Seriekobling gjøres ved at vi kobler en ledning fra + på det ene batteriet til - på det andre. Se figuren under.

Test ut dette på lampen og på motoren. Du vil da se at lampen lyser sterkere en 6 Volt batteriet,
men svakere en 12 Volt.


OPPGAVE 8. TESTE UT STRØM OG SPENNING - MEKANISK ARBEID.

Du trenger:
Batteri 4.5 V, Batteri 6 V, Strømforsyning 12 V, Vinsj, Ampermeter, Voltmeter, Kabler.
Bryter, Strømretningsbryter, ulike lodder,.

Gjørn slik:
Koble sammen 4.5 Volt batteriet, bryter, ampermeter, voltmeter, strømretningsbryteren og motoren på vinsjen.
Heng opp kroken som er festet til tråden i vinsjen i trådhjulet.
Heng på et litet lodd. Prøvekjør vinsjen.
Heng på tyngre lodd. Kjør vinsjen opp og ned. Legg merke til forskjellen i strømforbruket
når du kjører motoren opp og ned.
Heng på så tunge lodd som maksimalt mulig uten at motoren stopper.
Skriv ned strømforbruket og vekten av loddene.
Gjenta testen over, men nå med 6 Volt batteri.
Gjenta så testen med 12 Volt.

I denne oppgaven får vi en forståelse av hva som skjer når strømmen utfører et mekanisk arbeid.
Effekten i strømmen er: Volt * Ampere = Watt.


OPPGAVE 9. TESTE UT STRØM OG SPENNING - VARME.

Du trenger:
12 Volt strømmforsyning, 12 ohm motstand, ampermeter, voltmeter, kabler, isoporboks, vann, termometer.

Gjør slik:
Fyll 1 dl kalt vann i isoporboksen.
Sett nedi et termometer.
Legg en 12 ohm motstand nedi vannet.
Koble på ampermeter og voltmeter som vist på tegningen.
Koble på 12 Volt spenning.
Ta tiden og noter temperaturen hvert minutt.
Lag en kurve.OPPGAVE 10: EKSTRAOPPGAVER.

Koble opp og test de andre maskinene som er laget:Teste ut telleren og morsenøkklen. Test ut hvor mange ganger du klarer å trykke
på 30 sekunder.

Koble opp IR sender og mottaker. Koble en teller til mottakeren. Plasser dette ved
inngangsdøren. Tell antall personer som passerer.

Koble opp IR og alarm. Lag en tyverialarm.

Koble opp blinkemaskinen. "Lag en brannalarm"


UTSTYRET VI LAGET TIL PROSJEKTET

Utstyr som er beregnet til fysikkforsøk er ganske kostbart. Ved dette prosjektet vil vi vise
at slikt utstyr kan lages nesten uten kostnader. Vi har tatt ut deler fra kasserte gjenstander.
Det vi måtte kjøpe var kun noen småting som ikke kostet mye.
Slikt utstyr kan lages av alle som har litt teknisk innsikt og litt verktøy.
Elever kan lage slike ting selv.
Dette kan utmerket være et samarbeid mellom sløyd og fysikkundervisning.
Det som vises her er kun noe av det vi har laget.

TREPLATER

De fleste gjenstandene vi laget er plassert på finerplater. Dette er plater som er kappet av
småbiter som kasseres på et snekkerverksted.
Tilkoblingene til kabler er laget av 3mm skruer.
Bor med 3.5 mm bor der skruene skal stå.
Bor med 6 mm bor fra undersiden av platen i hullene til skruene. Bor kun så dypt at
skruens hode blir gjemt.
Sett i skruene og skru på en mutter på oversiden. En tanskive kan med fordel benyttes mellom
treplaten og mutteren.
Ledningen som skal inn på platen stikkes under skiven, og man skrur til skruen fra undersiden
med et skrujern.
Prisen for en slik plate med skruer er under 1 kr.


KABLER

Vi har benyttet 2 typer kabler i prosjektet.

Den enkleste er ferdiglagede kabler med krokodilleklemmer i hver ende. Disse er noe kostbare.
Prisen er ca. 5 kr./stk.

En billigere metode er ledninger med ring-kabelsko som vi setter på selv. Pris er ca. 2 kr/stk.
Når disse skal brukes festes kablene med muttere på platene.LYSDIODER

Den billigste metoden å få lys på er å benytte lysdioder isteden for pærer.
Prisen for en lysdiode er ca. 1 kr.
Vi har limt inn lysdioden i en møbelvinkel med varmepistol.
Møbelvinklene er festet til treplaten med en skrue.
For at en lysdiode skal fungere må den ha en seriemotstand.
Pris ca. 10 øre.

Bildet under viser fra venstre: rød, grønn, blå og kjempelysdiode.Bildet over viser også ringeklokke, piper, og IR-mottaker.

LYSPÆRER

Vi har kjøpt inn ordentlige lyspære holdere.
Prisen på disse er ca. 10 kr.BRYTERE

Vi har laget en del ulike brytere.
Disse er montert på treplater ved hjelp av en aluminiumplate som vi har borret et hull i.
Aluminium fåes hos skraphandlerne, og brytere sitter i gammelt utstyr som kasseres.
Vi har også montert en ringetrykknapp på en plate.MOTORER

Motorer er tatt fra kasserte kasettspillere.
Disse er limt fast på treplater med araldit lim.
Vi har også laget en vinsj. Denne er laget med kasettspillermotor, møbelvinkler, 2 kronestykker
og en strikk.

TELLEAPPARAT

Dette er deler av en maskin som er funnet på skraphandleren.
Telleren er montert på en treplate.
Denne går på 12 Volt.
Kan brukes til mange interessante oppgaver.BLINKEAPPARAT

Dette er en blinker som skrur av og på strømmen på utgangen.
Dette er bygget av enkle deler til en pris av ca. 20 kr.
Denne kan også benyttes til å lage morsomme eksperimenter.IR SENDER og MOTTAKER

IR senderen sender ut en IR stråle som kan mottaes i IR mottakeren.
Dette kan benyttes til sammen med telleapparatet til å telle antall folk som passerer en dør.
Det kan lages en tyverialarm mm.
Prisen for dette er ca. 30 kr.


FORSTERKER

Dette er en liten forsterker for lydBilde av forsterker, blinker, IR-sender og en elektromagnet.

tilbake